गुनासो सम्बन्धी विवरणहरु गोप्य राखिनेछ । आफुले दर्ता गरेको गुनासोको फर्च्यौट प्रगती बुझ्नको लागि मोबाइल नं. अनिवार्य प्रविष्ट गर्नुहोला ।गुनासो सम्बन्धी विवरण


स्थायी ठेगाना नखुलेको/खुलाउन नचाहेको

गुनासो गर्नुपर्ने कार्यालय


गुनासो फाराम भर्ने व्यक्तिको नाम, थर, वतन


गुनासोकर्ता स्वयंले फाराम भरेको हो भने